Om Aale Vandværk

Aale Vandværk er i dag et andelsselskab med begrænset ansvar. Nye vedtægter vedtaget på 2 generalforsamlinger i 2019.

Værket har ca. 440 forbrugere som årligt forbruger ca. 75.000 m3 vand. Værkets forsyningsområde er geografisk forholdsvis stort, idet det dækker helt til Hjortsvang mod vest og til Hvirring mod øst.

På grund af den geografiske udstrækning har vandværket indtil videre valgt ikke at opsætte elektroniske målerer, idet disse ikke vil kunne fungere optimalt uden opsætning af særdeles mange antenner.
Der udsendes i stedet årligt selvaflæsningskort, som den enkelte forbruger anmodes om at udfylde og indrapportere til brug for årsopgørelsen.

Det oppumpede vand er af god kvalitet der overholder de normer, der er gældende i dag.

På selve værket foretages løbende vedligeholdelse af materiellet og der er ikke i øjeblikket planer om nødvendige større reparationer/investeringer.

Størstedelen af ledningsnettet er ligeledes løbende fornyet og vedligeholdt og der mangler alene et mindre stykke på Nyvej, som forventes fornyet i nær fremtid.