Vedtægter

for Aale Vandværk a.m.b.a.

 

§ 1

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Aale Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst ankomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Hedensted kommunen godkendte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmers forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og taksblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophør medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Levering til ikke medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af skriftlig dagsorden.
I sidstenævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på genralforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt, Et medlem kan dog udover egenstemme kun afgive yderlig én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivende stemmer, uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 Bestyrelsen

Selskabets besstyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling af går skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 1 supplant, som ved afgang fra bestryelsen indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestryelsesmedlemmer og supplanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reperation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der undeskrives af de tilstedeværende bestryelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestryelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabstår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Den årlige overddækning, der måtte fremkomme efter forsvarlig afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.
Revision af regskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til andet selsskab, der varetager samme eller lignede formål som selskabet.

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 2019.

De træder i kraft den 20. marts 2019.

Med virkning fra den 20. marts 2019 overtages fra andelsselskabet Aale Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2018, hvorefter andelsselskabet Aale Vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og supplant, der den 20. februar 2019 er valgt på generalforsamlingen i andelsselskabet Aale Vandværk indtræder med virkning fra den 20. marts 2019 i de tilsvarende funktioner i Aale Vandværk a.m.b.a.

Formand
Erling Duborg

Dirigent
Steen Jensen