Takstblad

Takster for Aale Vandværk 2023

 
Tilslutningsafgift

Stikledning udover 20 meter afregnes separat.

Ved tilslutning af enkeltliggende ejendomme uden for vandværkets eksisterende ledningsnet, men indenfor vandværkets forsyningsområde gælder, at den enkeltliggende ejendom betaler de faktiske udgifter for ledningen fra og med anboringen på vandværkets eksisterende ledningsnet til og med stikledningen til ejendommen. Vandværket udarbejder et overslag over udgifter(=betalingen), der skal godkendes af Hedensted Kommune, inden opkrævning og herefter udførelse af tilslutningen kan foretages.
Aale vandværk har foretaget beregning af dette overslag for de for nærværende kendte ejendomme.

Ved tilslutning udenfor vandværkets forsyningsområde vurderes tilslutningsmuligheden i det konkrete tilfælde.

2023 Gebyr
Fællesbestemmelser

Vandværket kan kræve at der foretages eftersyn af installationer inden afdækning/indstøbning foretages.
Etablering af målerbrønd med måler og stophanei/ved skel sker ved vandværkets forsanstaltning.
Grundejeren er ansvarlig for, at der indsendes ansøgningsblanket til vandværket om tilladelse til nye installationer, ændringer eller udvidelse af bestående installationer.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om-eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ.

Igangsætning af det ansøgte må ikke ske før vandværket har meddelt tilladelse hertil.

I henhold til Fællesregulativer stk. 8.1.3. skal alt arbejde på vandværkets ledningsnet, stikledning samt jordledninger og visse interne installationer hos grundejeren udføres af aut. VVS-installatør.

Udstykning

Ved udstykning betales alle omkostninger af udstykningsentreprenøren og betales i forbindelse med udstykning hovedanlægsbidrag med kr. 11.875,- inkl. moms For ejendomme med flere lejligheder på fælles jordledning og samme matrikelnr. betales hovedanlægsbidrag for 1. lejlighed/bolig kr. 11.875,- inkl. moms og for hver yderligere lejlighed/bolig kr. 5.937,- inkl. moms.
Skal der i forbindelse med udstykning ske fremførsel af større forsyningsledning til udstykning, betales dette af udstykkeentreprenøren.
Udstykningsarbejdet, herunder materialeanvendelse og installation, skal foretages u henhold til vandværkes retningslinjer.

Aflæsning af vandmålere

Aflæsning af vandmålere foretages af forbrugeren på de fremsendte selvaflæsningskort og skal være vandværket i hænde senest på den angivne dato.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune den 28. december 2023.